SAVO Original XL 1,2 l dezinfekčný prostriedok

2,45 € S DPH

2.04 bez DPH.

 • likviduje 99,9 % baktérií, vírusov, plesní, kvasiniek, rias a mikroskopických húb 
 • Chlór a výpary chlóru účinné ničia vírusy koronavírus COVID-19
 • pri väčších odberoch poskytujeme zľavu
 • cena za 1ks
Množstvo
Na sklade

 • Bezpečnostné pravidlá
  Bezpečnostné pravidlá
 • Pravidlá doručovania
  Pravidlá doručovania
 • Pravidlá vrátenia tovaru
  Pravidlá vrátenia tovaru
 • Savo Original 1,2l - spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy, riasy a mikroskopické huby, účinný prípravok na dezinfekciu vody /bazény, studne/ a povrchov.
 • Dezinfekcia podláh, kuchynského a hygienického náradia, sanitárnej keramiky, odporúčané použitie na dezinfekciu proti koronavírusu COVID-19
 • Použite roztok z 1 l prípravku Savo Original a 9 l vody. Doba pôsobenia 30 minút. Silné znečistenie najskôr mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 min. pitnou vodou.
 • Dezinfekcia pitnej vody v studniach: Dávkujte 40 ml (1 uzáver) prípravku Savo Original na 2 m³ pitnej vody. Dávku prípravku Savo Original najskôr premiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom kropte vodnú hladinu studne. Po 30 min. je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky.
 • Dezinfekcia vody v bazénoch: Savo Original možno použiť ako celosezónny mikrobicídny a protiporastový prípravok na prevádzku bazénov. Kúpať sa je možné po 30 minútach od aplikácie prípravku.
 • Iniciačná dávka: Pre prvé zachlórovanie bazénu dávkujte 160 ml Savo Original na 3 m³ vody. Dávku najskôr rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom po častiach vlejte do bazéna.
 • Udržiavacia dávka: Na bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml prípravku Savo Original na 3 m³ vody každé 2-3 dni. Pri dlhšie trvajúcich teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalom slnečnom svite je vhodné aplikovať udržiavaciu dávku denne.
 • Šoková dávka: Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke dávkujte jednorázovo 240 ml prípravku Savo Original na 3 m³ vody.
 • Nepoužívajte na kovové a smaltované povrchy, tkaninu, kožu, drevo, gumu.
 • 1 uzáver = 40 ml. 
 • Savo Original má bezpečnostný uzáver. Stlačte na vyznačených bočných plochách a odskrutkujte. Chráňte pred teplom a slnečným svetlom (skladovacia teplota -10 až +25 °C).
 • Účinná látka: chlórnan sodný 47 g/kg (4,7 %),  zelený bod, vyrobené v EU
 • Unilever Slovensko, spol. s r.o.
 • Karadžičova 10
 • 821 08 Bratislava
 • tel.: 0850 123 850
 • infolinka@unilever.com 
 • Bezpečnostné informácie
 • Nebezpečenstvo
 • Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.
 • Prvá pomoc: Pri nadýchaní odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, udržovať ho v pokoji (zabrániť fyzickej námahe vrátane chôdze). Tekutý prípravok s bieliacim účinkom.
 • Registrácia v SR: bio/313/D/03/11/CCHLP.
 • Pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu: Zvyškové množstvá prípravku rozriediť veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu, alebo odovzdať špecializovanej firme. Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí dajte na recykláciu. Zákaz opakovaného použitia obalu!
 • Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.

59121
80 položky

Špecifické referencie